ගැන

සහතික කිරීම

ක්රි.ව

Hasung ISO9001 සහතිකය, SGS, TUV සහතිකය ලබාගෙන ඇත.

යන්ත්‍ර සඳහා, Hasung පේටන්ට් බලපත්‍ර 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ CE සහතිකය ලබාගෙන ඇත.