පුවත්

බන්ධන වයර් නිෂ්පාදන රේඛාව

බන්ධන වයර් නිෂ්පාදන රේඛාව

  • බන්ධන වයර් සාදා ගන්නේ කෙසේද?

    බන්ධන වයර් සාදා ගන්නේ කෙසේද?

    වයර් බන්ධන දැනුම පදනම් කරුණු පත්‍රිකාව වයර් බන්ධනය යනු කුමක්ද?වයර් බන්ධනය යනු පෑස්සුම්, ප්‍රවාහ සහ සමහර අවස්ථාවල අංශක 150 ට වැඩි තාපයක් භාවිතා නොකර කුඩා විෂ්කම්භයකින් යුත් මෘදු ලෝහ වයර් අනුකූල ලෝහ මතුපිටකට සම්බන්ධ කරන ක්‍රමයයි.
    තවත් කියවන්න